Profesionisti

FORMAREA SI PERFECTIONAREA CONTINUA A SALARIATILOR 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) asigură, anual, formarea profesională a resurselor umane prin programe de formare profesională desfăşurate cu specialiști proprii – formatori interni şi furnizori de formare profesională – formatori externi.

Asigurarea calităţii formării profesionale a resurselor umane este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii de elaborare, planificare şi implementare de programe de formare profesională, prin care se garantează faptul că furnizorul de formare îndeplineşte standardele de calitate.

O abordare eficace de asigurare a calităţii este obţinută atunci când în CEO există asumarea şi angajamentul individual privind implicarea într-un proces de îmbunătăţire continuă, în interiorul unei culturi organizaţionale bazate pe dezvoltare.

Resursele umane şi CEO trebuie să dezvolte un mediu în cadrul căruia calitatea este văzută ca o călătorie planificată către îmbunătăţirea continuă, care îi duce în direcţia îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Resursele umane sunt primordiale de aceea CEO acordă o atenţie deosebită pregătirii adecvate a acestora, în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii acestora, având ca scop îndeplinirea cu succes a misiunii şi obiectivelor societăţii.

Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională este proprietarul procesului de formare profesională a resurselor umane din CEO.

Formarea profesionala este organizata si desfasurata în concordanta cu prevederile din:

 • Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor.
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

şi este prevăzută în:

 • Contractul Colectiv de Muncă.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
 • Regulamentul Intern.

Pentru a dezvolta un instrument de pregătire care să susţină politica de formare profesională în CEO, astfel încât să conducă la creşterea performanţelor salariaţilor săi, Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională va elabora Strategia de formare profesională pentru perioada 2018 – 2020.

Strategia de formare profesională va fi dezvoltată în jurul următoarelor concepte cheie:

 • relevanţa formării profesionale;
 • gradul de participare a salariaţilor la programe de formare profesională;
 • calitatea formării profesionale;
 • inovare în activitatea de formare profesională.

Strategia de formare profesională a resurselor umane nu reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc prin care societatea îşi atinge obiectivele strategice.

Principiul de bază al managementului resurselor umane este acela prin care se recunoaşte că cea mai rentabilă investiţie a unei organizaţii  este formarea şi pregătirea salariaţilor proprii.

Astfel, Strategia de formare profesională va avea la bază principii fundamentale, care să reflecte buna practică în dezvoltarea resurselor umane.

Formarea profesională a resurselor umane se realizează prin:

  • participarea la cursuri organizate de către CEO sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
  • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
  • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
  • ucenicie organizată la locul de muncă;
  • formare individualizată;
  • alte forme de pregătire convenite între CEO şi salariat.

Obiectivele formării profesionale:

  • adaptarea la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
  • obţinerea unei calificări profesionale;
  • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
  • reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice.

În anul 2017, în CEO, au beneficiat de programe de formare profesională 9.959 salariaţi dintre care 9.418 salariaţi au parcurs programe cu formator intern şi 541 salariaţi au parcurs programe cu formator extern.

Formarea profesională cu formator extern s-a realizat prin programe de calificare/recalificare/specializare/perfecţionare în special, pentru salariaţii care au necesitat atestare/autorizare, reglementată prin legislație specifică şi pentru salariaţii care au necesitat programe cu recunoaştere naţională.

Pentru susţinerea activităţii de formare profesională desfăşurată cu formatori interni –specialiști proprii, Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională asigură:

 • suport logistic prin Biblioteca Suporturi curs online, care conţine peste 200 suporturi de curs – structurate pe domenii de activitate, la adresa:

https://drive.google.com/drive/folders/0BzCPuD0f_1oIQUVDOENuYzJtcWs

 • îndrumare şi coordonare de specialitate pentru realizarea obligaţiilor ce revin şefilor de structură/entitate organizatorică în domeniul formării profesionale.

CEO – furnizor de formare profesională autorizat

            Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională a dezvoltat activitatea de formare profesională, îndeplinind procedurile pentru ca CEO să fie furnizor de formare profesională pentru programul de specializare autorizat ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205.

            CEO este furnizor de formare profesională autorizat, înscris cu nr. 18/568/10.11.2015 în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.

            CEO deține autorizaţia seria GJ, nr. 000477/10.11.2015 eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru a organiza şi desfăşura programul de specializare autorizat ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205.

            Programul de specializare autorizat ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205 are durata de 192 ore din care:

 • 142 ore pregătire teoretică;
 • 50 ore pregătire practică.

La finalizarea stagiunii de formare profesională participanții care promovează examenul de absolvire dobândesc certificat de absolvire ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 31320 și supliment descriptiv în care sunt specificate competențele profesionale dobândite.

Certificatul de absolvire este recunoscut naţional şi european

Certificat operator la tratarea apei tehnologice, cod COR 313205, Anexa nr. 1

 • Avantaje ale CEO – furnizor de formare profesională autorizat:
  • Mediatizare și vizibilitate la nivel naţional prin înregistrarea în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.
  • Eligibilitate pentru accesare fonduri europene pentru dezvoltarea capitalului uman.
  • Reducere de cheltuieli cu formarea profesională în domeniul pentru care a obţinut autorizaţia.

Formarea profesională a resurselor umane este un proces care influenţează atingerea obiectivelor derivate/specifice ale structurilor/entităţilor organizatorice din care fac parte, respectiv a obiectivelor generale ale CEO.