Elevi si studenti

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STAGIILOR DE PRACTICA

În cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) pot desfăşura activităţi de practică elevii, studenţii şi masteranzii, în condiţiile stabilite prin procedura administrativă – Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica, cod PAD-RU-001, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În anul 2017, în temeiul convenţiilor de practică şi contractelor cadru, CEO a asigurat acces la baza materială şi a coordonat stagii de pregătire practică de specialitate pentru 113 elevi şi studenţi, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Elevi Studenţi
Instituţie de învăţământ preuniversitar Nr.

Elevi

Instituţie de învăţământ universitar Nr.

Studenţi

0 1 2 3 4
1 Liceul Tehnologic Tulburea 32 Universitatea Politehnică Timişoara 6
2 Liceul Tehnologic Turceni 65 Universitatea Politehnică Bucureşti 2
3 Universitatea Craiova 6
4 Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu 2
TOTAL 97 TOTAL 16
TOTAL practicanţi 113

Practica elevilor, studenţilor şi masteranzilor se organizează şi se desfăşoară pe baza contractului/convenţiei încheiate între instituţia de învăţământ preuniversitar/universitar în calitate de organizator de practică, Executiv CEO/Sucursală în calitate de partener de practică şi practicant/practicanţi.

Contractul/convenţia pentru pregătirea practică se elaborează în conformitate cu:

  • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat;
  • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.

Stagiile de practică în cadrul CEO se solicită de către instituţiile de învăţământ preuniversitar/universitar sau, după caz, individual de către studenţii/masteranzii interesaţi.

Durata stagiului de practică este cea stabilită de comun acord prin convenţia încheiată între Executiv CEO/Sucursală, instituţia de învăţământ şi practicant/practicanţi.

În cazul în care desfăşurarea practicii are loc fără implicarea instituţiei de învăţământ universitar, studentul/masterandul interesat:

În perioada desfăşurării stagiului de practică, practicantul are următoarele obligaţii:

  • să desfăşoare activităţile prevăzute de portofoliul de practică, respectând durata şi perioada stagiului, să respecte programul de lucru stabilit;
  • să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale CEO, instrucţiunile proprii şi legislaţia în vigoare referitoare la securitate şi sănătate în muncă, specifică activităţii desfăşurate;
  • să nu folosească informaţiile, la care are acces în timpul stagiului, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul CEO;
  • să elaboreze şi să actualizeze zilnic caietul de practică;
  • să participe activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform legislaţiei în vigoare, specifice activităţii desfăşurate;
  • pe parcursul efectuării stagiului de practică, practicantul are statut de lucrător din punct de vedere al legislaţiei în vigoare.

            Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel: 0372819752 sau email: formare.prof@ceoltenia.ro